دوره های اکسل

آموزش داشبورد در اکسل
آموزش و تسلط بر نرم افزار اکسل

دوره جامع تربیت کارشناس حرفه ای و تخصصی اکسل

کاربرد اکسل چیست؟ با توجه به نیاز شدید رشته های مهندسی و به خصوص مهندسی صنایع به انواع گزارشات اعم از ساده، مدیریتی و ... که قابلیت انجام محاسبات ساده را داشته باشد، در محیطی کاربردوست، فراگیری نرم افزاری که این ...
0
آموزش تخصصی نرم افزار اکسل

آموزش تخصصی نرم افزار اکسل (1000 نکته)

کاربرد اکسل چیست؟ با توجه به نیاز شدید رشته های مهندسی و به خصوص مهندسی صنایع به انواع گزارشات اعم از ساده، مدیریتی و ... که قابلیت انجام محاسبات ساده را داشته باشد، در محیطی کاربردوست، فراگیری نرم افزاری که این ...
0